* نماد اعتماد الکترونیک *

انواع دستگاه های تصفیه آب هفت مرحله زیر سینکی پیور پرو
نام و مشخصات دستگاهمدلممبرانمینرالقلیاییاینفرادیو ویلینک نمایش محصولوضعیت گارانتی مصرف کنندگانقیمت مصرف کننده
تصفیه آب هفت مرحله مینرال قلیایی بدون موتورG107MAداردداردداردنداردندارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله مینرال قلیایی موتور دارG107MAPداردداردداردنداردندارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله مینرال اینفرارد بدون موتورG107MRداردداردنداردداردندارد مشاهده و خریدمحصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله مینرال اینفرارد موتور دارG107MRPداردداردنداردداردندارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله مینرال یو وی بدون موتورG107MUVداردداردنداردندارددارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله مینرال یو وی موتور دارG107MPUVداردداردنداردندارددارد مشاهده وخرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله اینفرارد یو وی بدون موتورG107RUVداردنداردندارددارددارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله اینفرارد یو وی موتور دارG107RPUVداردنداردندارددارددارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله قلیایی و یو وی بدون موتورG107AUVداردنداردداردندارددارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله قلیایی و یو وی موتور دارG107APUVداردنداردداردندارددارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله قلیایی اینفرارد بدون موتورG107ARداردنداردداردداردندارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت
تصفیه آب هفت مرحله قلیایی اینفرارد موتور دارG107ARPداردنداردداردداردندارد مشاهده و خرید محصولیکسالهقابل مشاهده در سایت